Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky na MARKISPORT.sk

1. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové , prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky, presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. 

 

2. Storno objednávky 
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, formou mailovej správy alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že objednaný tovar nebol ešte expedovaný. V prípade stornovania už expedovanej potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení a kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet do 3 pracovných dní.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom, dokladu o zaplatení a pod. Tovar zasielajte v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Tovar na dobierku nepreberáme.

 

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne vrátiť predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy  predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Formulár a ďalšie inforácie ohľadne odsúpenia od zmluvy nájdete na tejto stránke: https://markisport.sk/content/8-reklamacie-vratenie-tovaru

4. Dostupnosť tovaru
Pokiaľ nie je tovar dostupný alebo je potrebné ho objednať alebo by sa dodacia lehota predĺžila, bude kupujúci včas o termíne odoslania objednávky informovaný e-mailom alebo telefonicky.
5. Dodacie podmienky
Tovar zasielame v rámci Slovenskej republiky,  Českej republiky a Poľska
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Ak tovar nemá vlastný záručný list ako záručný list slúži faktúra.
U tovaru ktorý má stanovenú dobu spotreby, zasielame tovar ktorý má minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby spotreby. V prípade kratšej expiračnej doby odsúhlasíme zásielku prostredníctvom e-mailu s kupujúcim.
  • kurier UPS - zaslanie kurierom po potvrdení platby do dvoch pracovných dní, do 200€ cena prepravy 6,- €, nad 200€ zdarma. Po zvolení platby na dobierku je zaslaný tovar po potvrdení dostupnosti. Dobierka ja účtovaná poplatkom 2,50€
  • kurier UPS Česká republika - zaslanie kurierom po potvrdení platby do dvoch pracovných dní, cena prepravy 14,40 €. Platba dobierkou nie je možná v prípade zasielania tovaru do Českej republiky.
  • kurier UPS Poľsko - zaslanie kurierom po potvrdení platby do dvoch pracovných dní, cena prepravy 21,60€. Platba dobierkou nie je možná v prípade zasielania tovaru do Poľska.

6. Spôsob platby
Všetky ceny na našom e-shope sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH. 
U tovaru ktorý je v akcii - akcia platí do vypredania zásob.
1. Platba na dobierku - platí sa za tovar v hotovosti pri prevzatí od kuriéra,
                   -platba na dobierku je možná len pri objednávke v hodnote do 250 €
2. Platba prevodom na účet - Tovar sa platí prevodom na účet na základe informácie o platobných údajoch ktoré vám zašleme emailom. 
9. Ochrana osobných dát
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude následne zrušená. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný zákazník uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení sa do svojho účtu. Využívaním internetového obchodu www.markisport.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 10. Zaslanie bicykla
Bicykel pred poslaním je kompletne poskladaný a nastavený. Sú zoštelované prevody, brzdy, vidlica a všetky ostatné spoje. Následne sú bicyklu kôli preprave odmontované pedále, riaditka a predné koleso. Takto je bicykel je zabalený do kartónového obalu, pričom po doručení je potrebné si namontovať spomínané kusy. Doporučujeme v autorizovanom cykloservise.